Δείτε τα Cookies που χρησιμοποιούμε και αλλάξτε τις επιλογές που έχετε κάνει για τα Cookies πατώντας εδώ

 

Όροι χρήσης – Πολιτική απορρήτου – Cookies

 

Όροι Χρήσης

 

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου (site).  Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του https://dannas.gr, υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η ιστοσελίδα μας, η οποία δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσεως. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων όπως τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου https://dannas.gr
1. Ρητή συναίνεση Χρήστη.
Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων χρήσεων του δικτυακού τόπου https://dannas.gr. Επιπλέον δεσμεύεστε όπως: α) συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και β) απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του δικτυακού τόπου https://dannas.gr
2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις επισκεπτών.
Για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το https://dannas.gr μέσα στον παρόντα δικτυακό τόπο, τα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων διεθνούς και ελληνικού δικαίου, καθώς και τήρησης των κανόνων ευγένειας, διακριτικότητας και κόσμιας συμπεριφοράς. Η δικτυακή κίνηση του δικτυακού τόπου https://dannas.gr καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies, για τα οποία διατηρεί το δικαίωμα η ιστοσελίδα μας να εγκαταστήσει.
3. Περιορισμοί Χρήσης της Υπηρεσίας.
Απαγορεύεται η χρήση (από εγγεγραμμένα ή μη μέλη) του δικτυακού τόπου https://dannas.gr  για την άσκηση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών όπως λ.χ οι πρακτικές spamming. Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου του δικτυακού τόπου μας. Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών της Υπηρεσίας για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
4. Aδεια.
H χρήση του δικτυακού τόπου μας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών του, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης των υπηρεσιών του, κατ’ εφαρμογή των όρων χρήσεως της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου του δικτυακού τόπουμας, η ιστοσελίδα μας παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος, εκτός αν ρητώς αναφέρεται.
5. Περιορισμός Ευθύνης.
Η ιστοσελίδα μας καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός της τόπος να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Η χρήση του δικτυακού τόπου μας γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη. Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου μας  συμφωνείτε ότι δεν θα αναδιανείμετε οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του https://dannas.gr και χρησιμοποιούνται για τη δική σας εξυπηρέτηση. Η ιστοσελίδα μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του δικτυακού τόπου μας και αφορούν άλλες εταιρίες. Επιπλέον συμφωνείτε το https://dannas.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που περιέχονται στο δικτυακό τόπο της ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.
6. Πνευματική Ιδιοκτησία.
Ο δικτυακός τόπος https://dannas.gr, ο οποίος συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά (εφεξής αναφερόμενη ως “Υπηρεσίες”), προστατεύεται από τις εθνικές (Ν.2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του δικτυακού τόπου μας με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου.
7. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους.
Ο δικτυακός τόπος μας περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ιστοσελίδας μας και συνεπώς δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος μας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση και η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση από εμάς.
8. Αποζημίωση.
Ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του https://dannas.gr οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως την εταιρεία μας, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.
9. Εφαρμοστέο Δίκαιο.
Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου https://dannas.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των όρων χρήσεως του δικτυακού τόπου μας ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.
10. Ασφάλεια
Η  ιστοσελίδα μας διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργιών για την προστασία της εμπιστευτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων. Ωστόσο η https://dannas.gr δεν εγγυάται ότι το site είναι αδιαπέραστο και άτρωτο σε επιθέσεις hackers.
11.Διαδικασία κράτησης
Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνουν οι πελάτες μέσω του ς www.dannas.gr, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς το σκοπό της διεκπεραίωσης της κράτησης που διενεργούν οι πελάτες. Η ιστοσελίδα μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η χρήση της εφαρμογής της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται την παροχή της συγκατάθεσης του χρήστη / συνδρομητή για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που δηλώνει μέσω της εν λόγω εφαρμογής και την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων, για το σκοπό της διασφάλισης της δυνατότητας επικοινωνίας του χρήστη / συνδρομητή με την ιστοσελίδα μας και τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών πληρωμών που διενεργεί μέσω αυτού. Η ιστοσελίδα μας δεν είναι υπεύθυνη για την παράνομη ηλεκτρονική υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

 

Όροι Κρατήσεων

Ο Δικτυακός μας Τόπος έχει ως στόχο την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες του ξενοδοχείου. Η χρήση της ιστοσελίδας μας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος  προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό, άλλως συνάγεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους λειτουργίας του. Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το Ηλεκτρονικό του Κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

 

Τρόποι κράτησης – Πληρωμής.

Κράτηση μπορεί να γίνει τηλεφωνικά, μέσω email ή μέσω του συστήματος online κρατήσεων της ιστοσελίδας μας.

Κατα τη διαδικασία της κράτηση σας και αφού συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία έχετε τις εξής επιλογές για την ολοκλήρωση τις κράτησης σας:

 • Κατάθεση του ποσού στον Τραπεζικό μας λογαριασμό
 • Πληρωμή με Paypal

Πιστωτικές κάρτες
Οι παρακάτω κάρτες γίνονται δεκτές για πληρωμή στο ξενοδοχείο μας:
Visa, Mastercard, Maestro, UnionPay.

 

Πολιτική παιδιών
Παιδιά έως 12 ετών διαμένουν δωρεάν .  Παιδιά άνω των 12 ετών χρεώνονται ως ενήλικες.

 

Κατοικίδια ζώα

Το ξενοδοχείο μας δεν δέχεται κατοικίδια ζώα.

 

Ώρα άφιξης
14:00
Ώρα αναχώρησης:
12:00

Early check in : Έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα κρατήσεων για την διαθεσιμότητα και χωρίς χρέωση
Late check out :
Έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα κρατήσεων για την διαθεσιμότητα
Η παραμονή μέχρι τις 18:00 χρεώνεται ίσα με το 50% της αξίας του δωματίου, ενώ για παραμονή πέραν τις 18:00 η χρέωση είναι ίση με το 100% της αξίας του δωματίου.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, εάν πρόκειται να αφιχθείτε πολύ νωρίς ή πολύ αργά, σας συμβουλεύουμε να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων.

 


Πολιτική ακυρώσεων

Οι εγγυημένες κρατήσεις μπορούν να ακυρωθούν χωρίς χρέωση μέχρι και 21 μέρες  πριν την ημερομηνία της άφιξης. Για ακυρώσεις κατά την περίοδο των 21 ημερών πριν την ημερομηνία άφιξης θα υπάρξει χρέωση ποσού ίσο με 50% επι του συνόλου (ποσό προκαταβολής ) . Σε περίπτωση που δεν αφιχθεί ο πελάτης θα υπάρξει χρέωση ολόκληρου του ποσού διαμονής. Απαιτείται έγκυρη πιστωτική κάρτα ως εγγύηση για την κράτηση.

 

Covid – 19

Σε περίπτωση επιβολής έκτακτων ταξιδιωτικών περιορισμών (λόγω COVID-19) από την χώρα προορισμού του επισκέπτη, αυτός θα αποζημιωθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους της επιλογής του :
1. Με ισόποσο voucher της προκαταβολής που έχει πληρώσει, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει χωρίς κανένα περιορισμό έως 31/10/2022.

2. Πλήρη επιστροφή των χρημάτων της προκαταβολής που έχει καταβάλει.

Τα παραπάνω ισχύουν οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν την άφιξη του πελάτη.

 

 

Πολιτική απορρήτου

 

 

Η ιστοσελίδα https://dannas.gr (η “ιστοσελίδα”), σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και τις επιλογές που έχετε συσχετίσει με αυτά τα δεδομένα. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την παροχή και βελτίωση της ιστοσελίδας μας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.

 

Συλλογή και χρήση πληροφοριών
Συλλέγουμε διάφορα είδη πληροφοριών για διάφορους σκοπούς για να προσφέρουμε και να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας σε εσάς.

 

Τύποι συλλεγόμενων δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας δώσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες (“Προσωπικά Δεδομένα”) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαφή ή την αναγνώρισή σας ώστε να ολοκληρώσουμε την αίτηση κράτησης σας στο ξενοδοχείο μας ή για την επικοινωνία μαζί σας. Οι  πληροφορίες που καταγράφονται και αποθηκεύονται είναι οι εξής:

 • Όνομα (υποχρεωτικό)
 • Επίθετο (υποχρεωτικό)
 • Email (υποχρεωτικό)
 • Τηλέφωνο (υποχρεωτικό)
 • Χώρα
 • Αιτήματα/ Μηνύματα
 • Check in – Check out
 • Cookie και δεδομένα χρήσης

Δεδομένα χρήσης

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας (“Δεδομένα χρήσης”). Αυτά τα Δεδομένα Χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet του υπολογιστή σας (π.χ. διεύθυνση IP), ο τύπος προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες, τα αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

 

GDPR

Όροι συγκατάθεσης

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αφού έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση ως προς το εάν τα δεδομένα  που αφορούν εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν  και έχουμε την υποχρέωση να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Χρήση δεδομένων

Η ιστοσελίδα https://dannas.gr χρησιμοποιεί τα συλλεχθέντα δεδομένα για διάφορους σκοπούς :

 • Να παρέχει και να διατηρεί την ιστοσελίδα
 • Να σας ειδοποιήσει για αλλαγές στην ιστοσελίδα
 • Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της ιστοσελίδας μας όταν το επιλέγετε (φόρμες επικοινωνίας, αίτηση κράτησης)
 • Να παρέχουμε φροντίδα και υποστήριξη πελατών
 • Για την παροχή ανάλυσης ή πολύτιμων πληροφοριών, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα
 • Παρακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας
 • Για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων

 

Μεταφορά δεδομένων

Δεν μεταβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους. Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, μπορούν να μεταφερθούν σε – και να διατηρούνται σε – υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας σας, επαρχίας, χώρας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας, όπου οι νόμοι προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς που ισχύουν στη δικαιοδοσία σας.

Αν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας και επιλέξετε να μας παράσχετε πληροφορίες, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μεταφέρουμε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, στην Ελλάδα και τα επεξεργαζόμαστε εκεί.

Η συγκατάθεσή σας για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου που ακολουθείται από την υποβολή των πληροφοριών αυτών αντιπροσωπεύει τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά αυτή.

Η ιστοσελίδα https://dannas.gr θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δεν θα γίνει μεταβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε έναν οργανισμό ή σε μια χώρα, εκτός αν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του δεδομένα και άλλες προσωπικές πληροφορίες.

 

Παραβίαση Δεδομένων

Προκειμένου να ευθυγραμμιστούμε με τις ορθές πρακτικές πληροφόρησης, θα λάβουμε την ακόλουθη δράση απόκρισης σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων:
Θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 7 εργάσιμων ημερών

 

Αποκάλυψη δεδομένων

Νομικές απαιτήσεις

Η ιστοσελίδα https://dannas.gr μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα με την πεποίθηση ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για:

 • Για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση
 • Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή των περιουσιακών στοιχείων μας
 • Για να αποτρέψει ή να διερευνήσει πιθανές παραβιάσεις σε σχέση με την Ιστοσελίδα
 • Προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του Δικτυακού τόπου ή του κοινού
 • Προστασία από νομική ευθύνη
 • Ασφάλεια Δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή η μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια.

 

Πάροχοι υπηρεσιών

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εταιρείες και ιδιώτες για να μας βοηθήσουν στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας.Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες για λογαριασμό μας και είναι υποχρεωμένα να μην τα αποκαλύψουν ή να τα χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συμβουλεύουμε θερμά να ελέγξετε την Πολιτική απορρήτου για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων τρίτων ή Ιστοσελίδων.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών

Η Ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών (“Παιδιά”).

Δεν συλλέγουμε συνειδητά προσωπικά στοιχεία από άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι τα παιδιά σας μας έχουν παράσχει προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από παιδιά χωρίς επαλήθευση της συγκατάθεσης των γονέων, λαμβάνουμε μέτρα για την κατάργηση αυτών των πληροφοριών από τους διακομιστές μας.

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική απορρήτου μας κατά διαστήματα. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και / ή μέσω μιας προειδοποιητικής ειδοποίησης στην Ιστοσελίδα μας, προτού η αλλαγή λάβει ισχύ.

Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές αυτής της Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

Πολιτική cookie

 

 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies στον ιστότοπο https://dannas.gr . Με τη χρήση της ιστοσελίδας, συναινείτε στη χρήση cookies.

Η Πολιτική Cookies σας εξηγεί τι είναι τα cookies, πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, τον τρόπο με τον οποίο τρίτα μέρη με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε μπορούν να χρησιμοποιούν cookies στην Ιστοσελίδα, τις επιλογές σας σχετικά με τα cookies και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies.

 

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Ένα αρχείο cookie αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού και επιτρέπει στην Ιστοσελίδα ή σε κάποιον τρίτο να σας αναγνωρίσει και να διευκολύνει την επόμενη επίσκεψή σας και να σας δώσει περισσότερη χρησιμότητα.

Τα cookies μπορούν να είναι cookies “μόνιμα” ή “συνεδρίας”. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον προσωπικό σας υπολογιστή ή σε κινητή συσκευή όταν μεταβαίνετε εκτός σύνδεσης, ενώ τα cookies συνεδρίας διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

 

Παραδείγματα Cookies που χρησιμοποιούμε:

Cookies περιόδου σύνδεσης. Χρησιμοποιούμε cookies περιόδου λειτουργίας για να λειτουργήσουμε το site μας.
Cookies προτιμήσεων. Χρησιμοποιούμε cookie προτιμήσεων για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και τις διάφορες ρυθμίσεις.
Cookie ασφαλείας. Χρησιμοποιούμε cookies ασφαλείας για λόγους ασφαλείας.

 

Πώς η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies

Όταν χρησιμοποιείτε και έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα αριθμό αρχείων cookie στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να ενεργοποιήσουμε ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα τα cookies της περιόδου σύνδεσης και τα μόνιμα cookies στην ιστοσελίδα μας  και χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους cookies για να μπορεί η ιστοσελίδα μας να λειτουργεί σωστά:

Βασικά cookies.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βασικά cookies για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών και την αποτροπή δόλιας χρήσης λογαριασμών χρηστών.

 

Ποιες είναι οι επιλογές σας σχετικά με τα cookies

Αν θέλετε να διαγράψετε τα cookies ή να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού να διαγράψει ή να απορρίψει τα cookies, επισκεφθείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού σας.

Ωστόσο, εάν διαγράψετε τα cookies ή αρνηθείτε να τα δεχτείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες που προσφέρουμε, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και ορισμένες από τις σελίδες μας ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και τους ακόλουθους ιστότοπους τρίτων: